Strona główna Aktualności
     Aktualności
W razie wyst?pienia po?aru paliwem dla ognia mo?e sta? ka?dy materia? znajduj?cy si? w zasi?gu p?omieni. Dotyczy to w r?wnej mierze drewnianych mebli, syntetycznych dywan?w jak

i plastikowych zabawek. Jednym z bardziej newralgicznych element?w s? jednak izolacje techniczne, kt?re mog? nie tylko p?on??, ale r?wnie? wytwarza? zab?jczy dym, a nawet prowadzi? do przedostania si? ognia przez niepaln? ?cian?. O tym jak zapewni? najwy?szy poziom bezpiecze?stwa po?arowego przy u?yciu odpowiednich otulin m?wi Jarema Chmielarski, dyrektor obs?ugi technicznej rynku z firmy Armacell.
Dopasowanie poszczeg?lnych element?w wystroju pomieszczenia odgrywa istotn? rol? w aran?acji wn?trz. Poza odpowiednim doborem kolor?w ?cian czy pod??g, przy tworzeniu wysmakowanego wn?trza, bardzo istotny aspekt stanowi r?wnie? kolorystyka mebli. Szerokie mo?liwo?ci aran?acyjne daje wykorzystanie nowoczesnych, kolorowych profili meblowych.
Wybrze?a Morza Czarnego oraz malownicze zak?tki Ukrainy ju? dawno sta?y si? obiektami zainteresowania turyst?w z ca?ego ?wiata. Jednym z ciekawszych miast w tym rejonie jest za? Odessa , w kt?rej wp?ywy wschodniej i zachodniej cywilizacji ?cieraj? si? ze sob?, tworz?c w efekcie wyj?tkow? atmosfer?. Niezwyk?y klimat Odessy sprawia za?, ?e ch?tnie przybywaj? tu wycieczki z ca?ego ?wiata. Jakie atrakcje czekaj? na turyst?w w mie?cie Puszkina?
Storytelling to spos?b przyswajania j?zyka przez zabaw? skierowany do najm?odszych. Metoda ta jest wprowadzana coraz cz??ciej nie tylko do ofert szk?? j?zykowych, ale tak?e do przedszkoli, kt?re wychodz? naprzeciw oczekiwaniom rodzic?w.
Koszyczek wielkanocny jest kwintesencj? Wielkanocy. Symbolika produkt?w l?duj?cych w koszyczku, sposoby jego dekorowania oraz zwi?zana z nim d?ugoletnia tradycja cz?sto s? nam obce.? Przygotowanie ?wi?conki stanowi nieod??czny element przygotowa?, bez kt?rych wi?kszo?? z nas nie potrafi sobie wyobrazi? ?wi?t. Wielkanoc za pasem, wi?c warto odpowiedzie? sobie na proste pytanie – co kryje koszyczek wielkanocny i prze?y? nadchodz?ce ?wi?ta w tradycyjnej, wyj?tkowej dla Polak?w atmosferze.

znaleziono: 9294 artykuły na 1859 stronach
« poprzednia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   - nastepna »
GotLink.plSuper norma expert Norma expert dla ciebie
super efekktowna grafika przestrzenna grafika przestrzenna extra
taeniosomi
8
mozliwosci